Všeobecné Obchodní Podmínky

Antonín Šimkanin, Charkovská 4, Karlovy Vary, 08049769

Platné od 1.1.2020

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky ustanovují práva a povinnosti Antonína Šimkanina, Charkovská 4, 360 01, Karlovy Vary, Česká Republika (dále jen „zhotovitel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „objednatel“), který zadal závaznou objednávku na jakékoliv nabízené zboží a zaplatil zálohu v hodnotě poloviny ceny objednaného zboží.
 2. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní www stránek zhotovitele je informativního charakteru a zhotovitel není povinen přijmout závaznou objednávku ohledně této nabídky.
 2. Objednání může proběhnout  pouze písemně takto:
  1. Emailem s oskenovanou smlouvou o dílo podepsanou odpovědnou osobou
  2. Emailem s oskenovanou objednávkou podepsanou odpovědnou osobou
  3. Emailem s napsanou objednávkou
 3. Všechny způsoby objednání mají stejnou váhu.
 4. Objednávka musí obsahovat cenu nebo odhadnutý počet hodin a cenu za hodinu.
 5. Zhotovitel vystaví objednateli zálohovou fakturu v hodnotě poloviny ceny objednaného zboží. Až po zaplacení zálohy zhotovitel plně přijímá objednávku.
 6. Zhotovitel  se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí zhotoví pro objednatele dílo a toto dílo (hmotně zachycený výsledek činnosti) objednateli dodá.
 7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo.
  1. Polovina ceny byla zaplacena již po přijímutí objednávky (Objednateli je zhotovena zálohová faktura v této hodnotě)
  2. Zbytek ceny je zaplacen po převzetí díla (objednateli je zhotovena faktura v plné ceně)
 

AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Hmotně zachycený výsledek díla náleží objednateli a to vč:
  1. Obrázků, fotografií, animací
  2. Textů
  3. Log, sloganů
  4. Obsahu databází
 2. V ceně  je zahrnuta licence k užití a zpřístupnění v nehmotné podobě těch složek díla, které zhotovitel pro objednatele vytvořil a jsou ve smyslu autorského zákona autorským dílem.
  1. V ceně za dílo není zahrnuta licence k šíření a změně díla, pokud není stanoveno jinak.
  2. Licence k těm složkám díla, které zhotovitel pro objednatele vytvořil a jsou ve smyslu autorského zákona autorským dílem je licencí nevýhradní, pokud není stanoveno jinak.
  3. Objednatel je povinen uvádět na díle copyright společnosti ve tvaru „Myde with <3 by TNTsoft“ s hypertextovým odkazem.
 

DODÁNÍ DÍLA

 1. Dílo je vždy dodáváno po předem domluvených částech.
 2. Pokud není stanoveno jinak smlouvou o dílo, platí rozdělení do následujících částí:
  1. Výroba grafické části díla
  2. Výroba základní struktury webových stránek
  3. Výroba zbývajících částí webových stránek, dodání textů, grafiky
  4. Výroba funkčnosti webových stránek
  5. Propojení do funkčního celku
  6. finální optimalizace a propojení systémů třetích stran(GA atd.)
  7. Testování a předání
 3. Odsouhlasení předání (převzetí) části nebo celku díla lze provést následujícím způsobem:
  1. Elektronicky emailem schválením stavu díla, přičemž datum odeslání emailu se bere jako datum převzetí
  2. Uhrazením faktury vystavené na předmětnou část nebo části dodávky
  3. Písemně s podpisem odpovědné osoby objednatele
 4. Dílo se považuje za dodané okamžikem spuštění na webovém prostoru zákazníka online v internetu nebo off-line ve vnitřní síti. Předáním přístupů ke spuštění zákazník přijímá dokončené dílo, není-li ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.
 5. Licence k užití díla začíná platit dnem uhrazení celé ceny stanovené v objednávce.
 

CENA

 1. Cena je stanovena rozpočtem
 2. Rozpočet je vždy součástí objednávky. Je uveden částkami odpovídajícími částem díla nebo souhrnnou cenou za všechny části díla.
 3. Cena stanovená rozpočtem může být překročena maximálně o 20%, nebo více po domluvě s objednatelem.
 4. Celková cena díla se hodinově nesmí dostat pod 350kč/hodinu při úpravách. Při opravách tento bod neplatí.
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu za dílo lze uhradit vždy pouze na základě daňového dokladu
 2. Cenu za dílo lze uhradit pouze převodem na bankovní účet, platba v hotovosti není možná
 3. Splatnost faktur zhotovitele je minimálně 10 dnů
 

NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Objednatel i zhotovitel se zavazují k mlčenlivosti o všech okolnostech a skutečnostech, které se v souvislosti s plněním objednávky dozví a které jsou způsobilé způsobit druhé smluvní straně újmu nebo je tato strana považuje za součást svého obchodního tajemství.
 2. Smluvní strany smějí vzájemného obchodního vztahu využívat k reklamním účelům., nestanoví-li Smlouva o dílo jinak.
 3. Objednatel i zhotovitel se zavazují k dodržování soukromí toho druhého. Objednatel se s zhotovitelem může spojit jen skrze firemní email a firemní telefonní číslo. Po dohodě se případně zhotovitel zavazuje k používání jen firemního emailu a telefonního čísla objednavatele.
 4. Objednavatel se může spojit telefonicky s zhotovitelem jen po předchozí dohodě uzavřené pomocí emailu.
 
 

ODPOVĚDNOST A SANKCE

 1. Záruka na dílo se stanovuje na
  1. 24 měsíců pro spotřebitele
  2. 12 měsíců pro objednatele s přiděleným IČ
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným a nedbalým zacházením nebo zásahem ze strany objednatele. Rovněž tak se nevztahuje na závady způsobené vyšší mocí a na vady způsobené ze strany třetích osob (například je-li důvodem nefunkčnosti změna uložení dat, update technologií nebo nedodržení podmínek poskytovatelů souvisejících služeb, které nezajišťuje zhotovitel).
 3. Za vadu se nepovažuje nefunkčnost některých částí díla způsobených upgradem programového vybavení uživatele díla, ke kterému došlo po převzetí díla.
 4. Objednatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady písemnou reklamací ve lhůtě 14 dnů od jejího zjištění. Reklamace musí obsahovat popis vady nebo popis projevů, ve kterých je spatřována vadnost; musí být datována a podepsána. Objednatel má z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla pouze právo na dodatečně bezplatné odstranění va V případě oprávněné a podložené reklamace, je zhotovitel zavázán do dvou pracovních dnů od doručení reklamace zahájit práci na odstraňování vady (způsobem podobným tomu, kterým bylo dílo zhotoveno, obvykle na dálku, úpravou dat přímo na příslušném serveru).
 5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ani do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z celkové ceny díla vč. DPH. Povinnost zhotovitele odstranit reklamovanou vadu však trvá.
 6. Zhotovitel neodpovídá za správnost a obsahovou kvalitu dat a prvků dodaných objednatelem, ani za vady či škody tím způsobené.
 7. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s provozováním internetových stránek (díla). Bude-li kdokoliv na základě díla činit závěry, právní úkony či kroky, činí tak na vlastní odpovědnost, případně na odpovědnost objednatele (provozovatele díla), který výslovně bere na vědomí, že nemůže požadovat žádnou náhradu škody či újmy na zhotoviteli.
 8. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s provozováním díla. Bude-li kdokoliv na základě díla činit závěry, právní úkony či kroky, činí tak na vlastní odpovědnost, případně na odpovědnost objednatele (provozovatele díla), který výslovně bere na vědomí, že nemůže požadovat žádnou náhradu škody či újmy na zhotoviteli.
 9. Zhotovitel se zavazuje dodržet placenou technickou podporu pro zhotovené dílo je-li tak udáno v objednávce. Tím se myslí navrhovat možná zlepšení a dělat změny za hodinou sazbu 1000kč/hodinu, není-li dohodnuto jinak.

Porušení a odstoupení od smlouvy
 1. Při porušení této smlouvy zhotovitelem:
  1. Objednatel má právo na dodání díla bez zaplacení druhé části celkové ceny
  2. Objednatel má právo na smazání dosavadního díla a vrácení zálohy.
 2. Při porušení této smlouvy objednatelem:
  1. Zhotovitel má právo vymazat webové stránky a ponechat si zálohu.
  2. Zhotovitel má právo požadovat zaplacení druhé části ceny ihned a webové stránky dodělá do funkční podoby, ale bez možných oprav a úprav. Opravy a úpravy se dají dodělat doplňkově za 1000kč/hodinu.